Close

Vilkår og betingelser

En bestilling av ProfClean rengjøringstjenester over telefon eller via e-post eller online booking vil bli vurdert som en kontraktsmessig inngåelse fra kunden, og aksept av en slik bestilling fra ProfClean sin side vil danne en kontrakt med hensikt å yte tjenester i henhold til artikkel 1154º av Civil Code, som vil bli styrt av følgende vilkår og betingelser, og som derfor er fritt og klart akseptert av begge parter.

De avtalte tjenestene inkluderer rengjøringstjenester, rengjøringsmidler og bruk av maskiner og utstyr, inkludert når ProfClean eller teamet anser det hensiktsmessig, – desinfiserende vaskemiddel, multifunksjonsmiddel, poleringskrem, skinnende vaskemiddel, hurtigmalingstrimler, metallisk voks for gulvbehandling, vakuum rengjøringsmidler, gulvpolerer med skiver, skuffevogn og presser, automatiske rengjøringsmaskiner, glassrensere og takrensere.

Tjenestene vil bli utført av ansatte og medarbeidere til tjeneste fra ProfClean, uniformert og identifisert, som skal gjøre tjenestene individuelt eller i et lag i henhold til den type tjeneste som inngås, som beskrevet i sin helhet på skjemaet utfylt av Kunden .

Kunden vil gi ProfClean minst 2 (to) dager med forvarsel på tilstrekkelig måte, gjennom e-post, dagen og timen som teamet har til hensikt å tilby rengjøringstjenestene.
eller
Kunden vil varsle ProfClean på tilstrekkelig måte, gjennom e-post, frem til nest siste dag i hver måned, den dag og time som teamet har til hensikt å rengjøre tjenester i løpet av den følgende måned, samt plasseringen eller stedene som vil bli angitt.

Kunden vil være til stede eller vil bli representert under levering av tjenestene. Hvis Kunden ikke kan være til stede eller ikke er representert under levering av tjenestene, vil Kunden gi ProfClean-ansatte tilgang til stedet eller stedene der tjenestene skal leveres. Imidlertid vil ProfClean ikke påta seg noe som helst ansvar for å beskytte eller sikre seg – holde stedet eller være ansvarlig for tap eller skade som oppstår under levering av tjenestene.

Dersom Kunden ønsker å gi ProfClean-ansatte direkte tilgang til de stedene hvor tjenestene skal leveres, skal Kunden fortsette kontrollen med den nevnte tilgangen slik den finner det  passende. Kunden må informere ProfClean-personalet om eventuelle sikkerhetsregler eller plikt til påpasselighet som de må følge mens de er på eiendommen. Med mindre annet er oppgitt, eller med mindre annet er gitt detaljert og skriftlig, vil tjenestene som tilbys av ProfClean være de som er angitt på skjemaet som er fylt ut av klienten.

Etter at hver rengjøring er avsluttet, må Kunden umiddelbart verifisere resultatet av den leverte tjenesten, ved å enten godkjenne den, gi konkret uttrykk om forbehold i ferdigstillingen eller gjøre direkte krav til endring til den medarbeider som har utført tjenesten.

I tilfelle et forbehold er klart og konkret uttrykt eller et krav fremsatt av Kunden eller en representant for Kunden, vil den eller de ansatte som leverte tjenesten være tilgjengelig for å korrigere eller forbedre den gjengitte tjenesten i løpet av de neste 30 minuttene i henhold til Kundens ( eller representantens) spesifikke instruksjoner, men alltid innenfor rammen av den avtalte tjenesten.

Hvis reservasjonene eller kravene er løst etter 30 minutters korrigering eller forbedring, vil rengjøringen betraktes som ferdigstilt og godkjent etter forbehold.

Ved godkjenning etter forbehold eller krav, vil Kunden begrunne skriftlig, dokumentert med bilder, grunnene til forbeholdene  eller kravene, slik at ProfClean kan analysere situasjonen.

Ansvaret til ProfClean for tap eller skade på kundens varer er begrenset til et beløp på € 1.000,00 (ett tusen euro). Dersom kunden har til hensikt å beskytte varer med høyere verdi fra tap eller skade, må slike varer av kunden oppbevares på et annet sted under levering av tjenestene. Ved et krav om tap eller skade, må ProfClean bli varslet via e-post, med en beskrivelse av hva som skjedde, bilder av de tapt eller skadede varene før og etter, med en verdivurdering fra et foretak som er kompetent til å vurdere varene / skaden, sammen med kontaktinformasjonen til den enheten. Bare krav som er satt frem som fastsatt i denne klausulen, vil bli validert og vurdert, og eventuelle andre krav vil bli avvist som et ansvar for ProfClean.

Prisene på de utførte tjenestene vil bli oppgitt på skjemaet utfylt av Kunden og kan ensidig endres av ProfClean med 14 dagers varsel.

Prisen skal betales umiddelbart etter avslutning av hver rengjøringstjeneste, selv om det er fremsatt forbehold på tjenesten eller krav fra Kunden.

Kontrakten vil ha en ubestemt varighet og kan tilbakekalles ensidig av begge partene uten rett til erstatning for noen av partene, unntatt for tjenester som er planlagt i tilbakekallingsmåneden, i så fall vil kontraktsvilkårene forbli gyldige til ferdigstillelsen av den siste tjenesten.

ProfClean har frihet til ensidig å endre vilkårene i denne kontrakten med et minimumsvarsel på 14 dager i forhold til datoen da endringene skal settes i kraft. Hvis slike endringer ikke aksepteres av Kunden, vil kontrakten bli vurdert som automatisk kansellert, som angitt ovenfor.

I løpet av sin virksomhet vil ProfClean utføre samling og behandling av kundens personopplysninger som er nødvendig for kontraktsmessige forhold med dem, på en slik måte at dataene blir behandlet i henhold til personvernregler som følger av forordning (EU) 2016/679 og ytterligere gjeldende nasjonal lovgivning.

Informasjonen fra Kunden er utelukkende ment å bli brukt av ProfClean innenfor de forhold som er etablert i denne kontrakten, og ProfClean forplikter seg til å opprettholde og behandle klientens informasjon med absolutt konfidensialitet, avstå fra overføring til tredjeparter eller bruk utenfor konteksten av Forpliktelsene som følger av denne kontrakten, enten for egen fordel eller for tredjepart, uavhengig av endene, unntatt når informasjonen blir bedt om av en offentlig myndighet i loven.

ProfClean erklærer og garanterer at ansatte og underleverandører som kan ha en rolle i denne kontrakten, var behørig informert om forpliktelsene og ble enige om å være bundet av dem.